به گزارش «دنیای اقتصاد»، واسطه‌های ملکی آن دسته از آپارتمان‌های فروشی را که اولا نوساز و تازه‌ساز به شمار نمی‌آیند و در نتیجه تندی قیمت پیشنهادی آنها از بین رفته است و از طرفی آن‌قدر قدیمی‌ساز نیستند که نیازمند هزینه تعمیرات اساسی و گسترده باشند، تحت عنوان «فایل‌های به قیمت رسیده» معرفی می‌کنند. البته در ادبیات محاوره واسطه‌ها، به قیمت رسیده بودن ملک بعضا به مدتی که نزد بنگاه‌ها باقی مانده و به فروش نرفته است نیز ارتباط پیدا می‌کند. در واقع آپارتمان‌هایی که مدت زیادی در بازار مسکن رسوب کرده‌اند و دوره بازاریابی موفقی را با قیمت پیشنهادی اولیه پشت سر نگذاشته‌اند، مالکان را وادار به تعدیل قیمت پیشنهادی می‌کنند و احیانا اگر قیمت اولیه به حباب آلوده باشد، پس از گذشت مدتی از بازاریابی ناموفق برای آپارتمان، این حباب با اراده مالک و بعضا راهنمایی واسطه می‌ترکد.

 

در حال حاضر قیمت پیشنهادی عمده آپارتمان‌های ۵ تا ۱۰سال ساخت عرضه شده در بازار مسکن پایتخت نسبت به قیمت معاملات روال بازار در یکی دو ماه اخیر، قیمت قابل قبول محسوب می‌شود و از این رو می‌توان این فایل‌ها را به‌عنوان «به قیمت رسیده» به مشتریان معدودی که در حال جست‌وجو در بازار معاملات هستند، معرفی کرد.

 

07-02