۰۹
اسفند

چرا از بانک اطلاعات ساختمان استفاده کنیم؟

بانک اطلاعات ساختمان

چرا از بانک اطلاعات ساختمان استفاده کنیم؟

بانک های اطلاعاتی نوین آرتا به میزان بسیار زیادی باعث می شود هزینه تلفن های تیم بازاریابی شما

کاهش پیدا کند و در ماه میلیون ها تومان به نفع شماست و یکی از بهترین راهکارهای مدیریت کاهش

هزینه ها در سازمان شماست. وقتی شما اطلاعات موثق و  درستی جهت تماس و بازاریابی در اختیار

بازاریاب هایتان قرار می دهید، باعث جلوگیری از پرت زمانی  تیم بازاریابی شما می شود که خیلی

می تواند راندمان و کارائی تیم شما را افزایش بدهد.

وقتی راندمان پرسنل شما بالا برود ماندگاری اعضاء تیم فروش هم افزایش پیدا می کند و این یکی از

ارزشمندترین اتفاقات خوب درون سازمان هست که سرمایه های اصلی سازمان فروش که پرسنل

این بخش هستند ماندگار باشند.

شما دیگر کمتر دچار رکود خواهید بود و انرژی خود را بیش از پیش به توسعه فعالیت،خدمات و تولید

و فروش اختصاص خواهید داد.